بررسی آراء ونوآوری های ملاصدرا در دانشکده فلسفه مینسک

بررسی آراء ونوآوری های ملاصدرا در دانشکده فلسفه مینسک

بررسی آراء ونوآوری های ملاصدرا در دانشکده فلسفه مینسک

بازدید از دانشگاه بخارست و گفتگو با پروفسور دومولوس رئیس دانشکده فلسفه

بازدید از دانشگاه بخارست و گفتگو با پروفسور دومولوس رئیس دانشکده فلسفه

بازدید از دانشگاه بخارست و گفتگو با پروفسور دومولوس رئیس دانشکده فلسفه

سخنرانی درباره شخصیت آیت الله شهید صدر

سخنرانی درباره شخصیت آیت الله شهید صدر

سخنرانی درباره شخصیت آیت الله شهید صدر

دیدار با مرجع عظیم الشان فقیه،حکیم و مفسر عالی مقام حضرت استاد علامه جوادی آملی دامت برکاته

دیدار با مرجع عظیم الشان فقیه،حکیم و مفسر عالی مقام حضرت استاد علامه جوادی آملی دامت برکاته

دیدار با مرجع عظیم الشان فقیه،حکیم و مفسر عالی مقام حضرت استاد علامه جوادی آملی دامت برکاته

سخنرانی های مناسبتی

سخنرانی های مناسبتی

سخنرانی های مناسبتی

جلسات مستمر گفتمان دانشگاهی در عرصه بین الملل

جلسات مستمر گفتمان دانشگاهی در عرصه بین الملل

جلسات مستمر گفتمان دانشگاهی در عرصه بین الملل

تبادل اندیشه در عرصه  بین الملل

تبادل اندیشه در عرصه بین الملل

تبادل اندیشه در عرصه بین الملل

هم اندیشی با مدیریت حوزه های علمیه و ریاست محترم جامعه المصطفی (ص)

هم اندیشی با مدیریت حوزه های علمیه و ریاست محترم جامعه المصطفی (ص)

هم اندیشی با مدیریت حوزه های علمیه و ریاست محترم جامعه المصطفی (ص)