تدریس رسمی و مستمر در حوزه و دانشگاه از سال ۱۳۷۸

تدریس رسمی و مستمر در حوزه و دانشگاه از سال ۱۳۷۸

تدریس رسمی و مستمر در حوزه و دانشگاه از سال ۱۳۷۸

سخنرانی های مناسبتی

سخنرانی های مناسبتی

سخنرانی های مناسبتی

دیدار و استفاده از محضر حضرت آیه الله العظمی علامه جوادی آملی حفظه الله و بازدید از بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء

دیدار و استفاده از محضر حضرت آیه الله العظمی علامه جوادی آملی حفظه الله و بازدید از بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء

دیدار و استفاده از محضر حضرت آیه الله العظمی علامه جوادی آملی حفظه الله و بازدید از بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء

دیدار و گفتگو با موضوع ادیان و مذاهب

دیدار و گفتگو با موضوع ادیان و مذاهب

دیدار و گفتگو با موضوع ادیان و مذاهب

پاسخگویی اقناع محور در محافل علمی دنیا

پاسخگویی اقناع محور در محافل علمی دنیا

پاسخگویی اقناع محور در محافل علمی دنیا

جلسات مستمر گفتمان دانشگاهی در عرصه بین الملل

جلسات مستمر گفتمان دانشگاهی در عرصه بین الملل

جلسات مستمر گفتمان دانشگاهی در عرصه بین الملل

پاسخ به شبهات جمعی از اندیشمندان_اوکراین

پاسخ به شبهات جمعی از اندیشمندان_اوکراین

پاسخ به شبهات جمعی از اندیشمندان_اوکراین